+977 1 4260674

MPW-260-R-RH

 

MPW-260 MPW-260R MPW-260RH
230V 50/60Hz; 120 50/60Hz (opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz) 230V 50/60Hz; 120 50/60Hz (opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz) 230V 50/60Hz; 120 50/60Hz (opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz)
250 W 600 W 800 W
500 ml 500 ml 500 ml
90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM 90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM 90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM
RCF max. 24 270 x g, krok/step/paso 1 x g 24 270 x g, krok/step/paso 1 x g 24 270 x g, krok/step/paso 1 x g
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s
320 x 365 x 495mm [HxWxD] 320 x 365 x 660mm [HxWxD] 320 x 365 x 660mm [HxWxD]
-20°C÷ 40°C¹, krok/step/paso 1°C -20°C÷ 40°C¹, krok/step/paso 1°C
28/29,5kg (230V/120V) 47/50,7kg (230V/120V) 48,2/52,2kg (230V/120V)
Cat. No. 10260/2-56 (230V 50/60Hz)

10260/1-56 (120V 50/60Hz)

10260R/2-5 (230V 50Hz)

10260R/2-6 (230V 60Hz)

10260R/1-6 (120V 60Hz)

10260RH/2-5 (230V 50Hz)

10260RH/1-6 (120V 60Hz)

 

Wirówka MPW-260, MPW-260R i MPW-260RH to rodzina uniwersalnych, stołowych wirówek laboratoryjnych średniej wielkości. Precyzyj­ność ustawiania wysokich parametrów wi­rowania z możliwością ich rejestracji a także dostępność wirników kątowych szybkoobroto­wych (RCF powyżej 14 000 x g) i wolnoobroto­wych, horyzontalnych (RCF poniżej 6 300 x g) oraz różnorodnego wyposażenia dodatkowe­go, umożliwia wirowanie próbek o pojemności od 0,2 ml do 100 ml (w tym kapilar hematokry­towych). Tym samym wykorzystuje się wirów­ki m.in. w preparatyce krwi i badaniu moczu, w laboratoriach medycznych i weterynaryjnych, w biologii molekularnej przy izolacji, oczyszcza­niu i ocenie jakości kwasów nukleinowych DNA i RNA w laboratoriach naukowych i biochemicz­nych, przy odwadnianiu osadów w laboratoriach ochrony środowiska i oczyszczalniach ścieków i wielu innych. MPW-260, MPW-260R and PW-260RH cen­trifuge is a family of universal, table, medi­um-sized centrifuges. The accuracy of setting high centrifugation parameters with the pos­sibility of their registration, and the availabil­ity of high-speed angular rotors (RCF above 14,000 x g) and low-speed horizontal rotors (RCF below 6,300 x g), as well as the variety of accessories allow the centrifugation of sam­ples from 0.2 ml to 100 ml (including hemat­ocrit capillaries). Thus, centrifuges are used, among others, in blood preparatory procedures and urinalysis in medical and veterinary labora­tories, in molecular biology for isolation, purifi­cation and evaluation of the quality of DNA and RNA nucleic acids in scientific and biochemical laboratories, for sludge dewatering in labora­tories of environmental protection and sewage treatment plants, and many others. Las centrífugas MPW-260, MPW-260R y MPW-260RH son una familia de centrífugas de laboratorio universales de mesa de tama­ño medio. La precisión de ajuste de los altos parámetros de centrifugado con opción de su grabación, así como la disponibilidad de los ro­tores angulares de alta rotación (RCF superior a 14.000 x g) y de rotación lenta, horizontales (RCF inferior a 6.300 x g), así como de diversos accesorios permite el centrifugado de mues­tras de capacidad de 0,2 ml a 100 ml (incluidos los capilares de hematocrito). Por lo tanto, las centrífugas se usan para la preparación de la sangre y el análisis de la orina en laboratorios médicos y veterinarios, en la biología mole­cular o al aislar, limpiar y evaluar la calidad de los ácidos nucleicos DNA y RNA en laboratorios científicos y bioquímicos, durante la deshidra­tación de lodos en laboratorios de protección del medio ambiente y en depuradoras de aguas, entre otros.

 

CECHY FEATURES CARACTERÍSTICAS
efektywny system wentylacji (MPW-260) effective ventilation system (MPW-260) sistema de ventilación efectivo (MPW-260)
z chłodzeniem (MPW-260R) with cooling (MPW-260R) con refrigeración (MPW-260R)
z chłodzeniem i z grzaniem (MPW-260RH) with cooling and heating (MPW-260RH) con refrigeración y calentamiento (MPW-260RH)
temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędko­ści każdego wirnika (MPW-260R; MPW-260RH) temperature +4°C ensured for maximum speed of each rotor (MPW-260R; MPW-260RH) la temperatura de +4°C garantizada para la velocidad máxima de cada rotor (MPW-260R; MPW-260RH)
funkcja opóźnionego startu delayed start function función de inicio retardado
rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury (MPW-260R; MPW-260RH) start when preselected temperature is reached (MPW-260R; MPW-260RH) inicio del funcionamiento una vez alcanzada la determi­nada temperatura (MPW-260R; MPW-260RH)
wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury(MPW-260R; MPW-260RH) initial cooling without/with centrifuging, cooling after centrifuging, precise temperature stabiliza­tion (MPW-260R; MPW-260RH) refrigeración inicial sin / con centrifugado, refrigeración tras el centrifugado, estabilización precisa de temperatu­ra (MPW-260R; MPW-260RH)
bezobsługowy silnik indukcyjny maintenance-free induction motor motor de inducción sin mantenimiento
nowoczesny układ programowania modern software system sistema de programación moderno
duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności large graphic LCD – blanking the screen after a period of inactivity gran pantalla gráfica LCD – pantalla apagada después de un período de inactividad
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżą­cej wartości prędkości, RCF, czasu (MPW-260) preselected and real values of speed, RCF,time shown on the display at the same time (MPW-260) indicación simultánea del valor consignado y actual de la velocidad, RCF, hora en la pantalla (MPW-260)
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury (MPW-260R; MPW-260RH) preselected and real values of speed, RCF, time and temperature shown on the display at the same time (MPW-260R; MPW-260RH) indicación simultánea del valor consignado y actual de la velocidad, RCF, hora, temperatura en la pantalla(MPW-260R; MPW-260RH)
100 programów użytkownika 100 user programs 100 programas de usuario
10 charakterystyk rozpędzania/hamowania 10 acceleration/deceleration curves 10 características de aceleración/deceleración
programowanie wieloodcinkowych charakterystykrozpędzania/hamowania programming of multi-section acceleration/deceleration curves programación de características de aceleración/desace­leración de varios tramos
regulacja RPM/RCF RPM/RCF adjustment ajuste de RPM/RCF
dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza startlub od osiągnięcia zadanej prędkości two modes of time calculation: from start key pressing or from reaching preselected speed dos modos de conteo del tiempo: desde la pulsación de la tecla inicio hasta la obtención de la velocidad consignada
tryb pracy ciągłej – HOLD continuous operation mode – HOLD modo de trabajo continuo – HOLD
praca w trybie SHORT SHORT time operation mode funcionamiento en modo SHORT
manualne ustawianie promienia wirowania(z automatyczną korektą RCF) manual centrifugal radius adjustment (with automatic RCF correction) ajuste manual del radio de giro (con corrección automá­tica de RCF)
możliwość zmiany parametrów podczas wirowania possibility of changing of parameters during centrifuging opción de cambio de parámetros durante el centrifugado
automatyczna identyfikacja wirnika automatic rotor identification identificación automática del rotor
automatyczne otwieranie pokrywy automatic lid opening apertura automática de la tapa
rejestrowanie parametrów wirowania- program MPW Editor – komputer PC (USB) centrifuging parameters recording- MPW Editor – PC computer (USB) grabación de los parámetros de centrifugado- programa MPW Editor – ordenador PC (USB)
zmiana języka menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU) menu language setting (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU) cambio de idioma del menú (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU)
blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępuprzy użyciu hasła selected functions blocking, password protection bloqueando funciones seleccionadas, protección con contraseña
programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm³(z automatyczną korektą prędkości maksymalnej) manual adjustment of density of samples>1,2g/cm³ (with automatic maximum speed correction) ajuste programado de la densidad de muestras > 1,2g/cm3 (con corrección automática de la velocidad máxima)
komora wirowania ze stali nierdzewnej stainless steel rotor chamber cámara centrífuga de acero inoxidable
BEZPIECZEŃSTWO SAFETY SEGURIDAD
czujnik niewyważenia unbalance sensor sensor de desequilibrio
blokada pokrywy podczas wirowania lid locking during rotor running bloqueo de la tapa durante la centrifugación
blokada startu przy otwartej pokrywie start blocking at opened lid bloqueo del inicio con la tapa abierta
awaryjne otwieranie pokrywy emergency lid lock release apertura de emergencia de la tapa
produkt zgodny z normami EN-61010-1i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 standards este producto cumple con las normas EN-61010-1i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101