+977 1 4260674

MPW-352-R-RH

Wirówka MPW-352, MPW-352R i MPW-352RH to rodzina wysokowydajnych, najbardziej uni­wersalnych, nablatowych wirówek laboratoryj­nych, które oferują największy zakres dostęp­nych wirników i innych elementów wyposażenia (pojemniki, wkładki redukcyjne, materiały zu­żywalne). Wirniki kątowe szybkoobrotowe (RCF nawet do 30 065 x g), wolnoobrotowe kątowe i horyzontalne (RCF poniżej 6 300 x g), specjali­styczne, (cyto do przygotowywania preparatów cytodiagnostycznych), hematokrytowy i titra­cyjne oraz różnorodność w ilości (do 36 sztuk) jak i pojemności (od 0,2 ml do 250 ml) wirowa­nych probówek i naczyń wirowniczych dostęp­nych na rynku, podczas jednego procesu, po­wodują, że wirówki są powszechnie stosowane i niezastąpione w laboratoriach wielu gałęzi: medycyna, chemia, nauka, biologia, kosmeto­logia, eksperymentalna kuchnia molekularna, przemysł spożywczy, ochrona środowiska czy inne. Urządzenia zapewniają wysokie parame­try wirowania, precyzję (dokładność ustawiania parametrów, co ”1”) a tym samym powtarzal­ność całego procesu przygotowania próbki do dalszych specjalistycznych badań. MPW-352, MPW-352R and MPW-352RH cen­trifuge is a family of high-performance, most versatile, table top laboratory centrifuges that offer the largest range of available rotors and other items of equipment (containers, reduc­tion inserts, consumables). High-speed angular rotors (RCF up to 30,065 x g), low-speed angu­lar and horizontal rotors (RCF below 6,300 x g), specialized rotors (cyto for the preparation of cytodiagnostic preparations), hematocrit and titration rotors, the variety in the number (up to 36 pieces), as well as the capacity (from 0.2 ml to 250 ml) of centrifuged tubes and centrifu­gation vessels available on the market, in one process, make centrifuges widely used and ir­replaceable in laboratories of many branches: medicine, chemistry, science, biology, cosme­tology, experimental molecular cuisine, food industry, environmental protection, and others. Devices ensure high centrifugation parameters, precision (accuracy of parameter setting, to “1”), and thus repeatability of the entire sam­ple preparation process for further specialized tests. Las centrífugas MPW-352, MPW-352R y MPW- 352RH son una familia de centrífugas de labo­ratorio de alta capacidad, universales, de mesa, que ofrecen la gama más amplia de rotores y otros accesorios (recipientes, reductores, in­sumos). Los rotores angulares de alta rotación (RCF hasta 30.065 x g), angulares de rotación lenta y horizontales (RCF inferior a 6.300 x g), especiales (cito para la preparación de mues­tras para el citodiagnóstico), de hematocrito y de titrimetría, así como la diversidad de canti­dad (hasta 36 unidades) y capacidad (de 0,2 ml a 250 ml) de las probetas centrifugadas y los recipientes disponibles en el mercado durante un proceso hacen que las centrífugas se usen mucho y sean imprescindibles en laborato­rios de múltiples sectores: medicina, química, ciencia, biología, cosmetología, experimental gastronomía molecular, industria alimentaria, protección del medio ambiente u otros. Los equipos garantizan altos parámetros de cen­trifugado y precisión (ajuste de parámetros cada “1”), por lo tanto, la repetibilidad de todo el proceso de preparación de la muestra para los estudios posteriores.

 

CECHY FEATURES CARACTERÍSTICAS
efektywny system wentylacji (MPW-352) effective ventilation system (MPW-352) sistema de ventilación efectivo (MPW-352)
z chłodzeniem (MPW-352R) with cooling (MPW-352R) con refrigeración (MPW-352R)
z chłodzeniem i z grzaniem (MPW-352RH) with cooling and heating (MPW-352RH) con refrigeración y calentamiento (MPW-352RH)
temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędko­ści każdego wirnika (MPW-352R,MPW-352RH) temperature +4°C ensured for maximum speed of each rotor (MPW-352R,MPW-352RH) la temperatura de +4°C garantizada para la velocidad máxima de cada rotor
funkcja opóźnionego startu delayed start function función de inicio retardado
rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury (MPW-352R,MPW-352RH) start when preselected temperature is reached (MPW-352R,MPW-352RH) inicio del funcionamiento una vez alcanzada la determi­nada temperatura (MPW-352R,MPW-352RH)
wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury (MPW­-352R,MPW-352RH) initial cooling without/with centrifuging, cooling after centrifuging, precise temperature stabiliza­tion (MPW-352R,MPW-352RH) refrigeración inicial sin / con centrifugado, refrigeración tras el centrifugado, estabilización precisa de temperatu­ra (MPW-352R,MPW-352RH)
bezobsługowy silnik indukcyjny maintenance-free induction motor motor de inducción sin mantenimiento
nowoczesny układ programowania modern software system sistema de programación moderno
duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności large graphic LCD – blanking the screen after a period of inactivity gran pantalla gráfica LCD – pantalla apagada después de un período de inactividad
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżą­cej wartości prędkości, RCF, czasu (MPW-352) preselected and real values of speed, RCF, time shown on the display at the same time (MPW- 352) indicación simultánea del valor consignado y actual de la velocidad, RCF, hora en la pantalla (MPW-352)
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury (MPW-352R,MPW-352RH) preselected and real values of speed, RCF, time and temperature shown on the display at the same time (MPW-352R,MPW-352RH) indicación simultánea del valor consignado y actual de la velocidad, RCF, hora, temperatura en la pantalla (MPW- 352R,MPW-352RH)
100 programów użytkownika 100 user programs 100 programas de usuario
10 charakterystyk rozpędzania/hamowania 10 acceleration/deceleration curves 10 características de aceleración/deceleración
programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpę­dzania/hamowania programming of multi-section acceleration/ deceleration curves programación de características de aceleración/desace­leración de varios tramos
regulacja RPM/RCF RPM/RCF adjustment ajuste de RPM/RCF
manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) manual centrifugal radius adjustment (with automatic RCF correction) ajuste manual del radio de giro (con corrección automática de RCF)
dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości two modes of time calculation: from start key pressing or from reaching preselected speed dos modos de conteo del tiempo: desde la pulsación de la tecla inicio hasta la obtención de la velocidad consignada
tryb pracy ciągłej – HOLD continuous operation mode – HOLD modo de trabajo continuo – HOLD
praca w trybie SHORT SHORT time operation mode funcionamiento en modo SHORT
możliwość zmiany parametrów podczas wirowania possibility of changing of parameters during centrifuging opción de cambio de parámetros durante el centrifugado
automatyczna identyfikacja wirnika automatic rotor identification identificación automática del rotor
automatyczne otwieranie pokrywy automatic lid opening apertura automática de la tapa
zamek domykający pokrywę motorised lid lock cierre de la tapa
rejestrowanie parametrów wirowania (przez złącze USB) centrifuging parameters recording (USB port) registro de parámetros de giro (a través de USB)
zmiana języka menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ) menu language setting (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ) cambio de idioma del menú (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ)
blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła selected functions blocking, password protection bloqueando funciones seleccionadas, protección con contraseña
programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksy­malnej) manual adjustment of density of samples>1,2g/ cm3 (with automatic maximum speed correc­tion) ajuste programado de la densidad de muestras > 1,2 g/ cm3 (con corrección automática de la velocidad máxima)
komora wirowania ze stali nierdzewnej stainless steel rotor chamber cámara centrífuga de acero inoxidable
BEZPIECZEŃSTWO SAFETY SEGURIDAD
czujnik niewyważenia unbalance sensor sensor de desequilibrio
blokada pokrywy podczas wirowania lid locking during rotor running bloqueo de la tapa durante la centrifugación
blokada startu przy otwartej pokrywie start blocking at opened lid bloqueo del inicio con la tapa abierta
awaryjne otwieranie pokrywy emergency lid lock release apertura de emergencia de la tapa
termiczne zabezpieczenie silnika motor thermal protection seguridad térmica del motor
produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 standards este producto cumple con las normas EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

 

mm] 16×100 13×100 13×75 13×75 16×92 15×92 13×90 15×75 11×92 13×75 13×65 11×66 8×66
Blood collection Vacutainer® Vacuette® Blood collection Vacutainer® Vacuette® Blood collection Vacutainer® Blood collection Vacuette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette® Blood collection S-Monovette®
2,5-11; 7-9 ml 3,5-6; 4-7 ml 1,6-5,3 ml 1-4,5 ml 9; 10 ml 7,5; 8,2; 8,5 ml 4,9; 5,6 ml 4; 4,3; 5,5 ml 4,5; 5 ml 2,7; 3; 4; 4,3 ml 2,6; 2,9; 3,4; 3,8 ml 1,6; 2; 2,7; 3; 3,1 ml 1,1; 1,2; 1,4 ml
RCF max. REF
18 000 24 270 12×2/1,5ml Eppendorf® 11199
5 000 3 997 24×15/10ml Falcon® 11210 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
5 500 4 498 10x50ml Falcon® 11211 -/10 10 10 10 10 10
5 500 4 227 8x50ml Falcon® 11213 8 8 8 8 8
15000 24 400 30×2/1,5ml Eppendorf® 11259
5 000 3 997 36×15/10ml Falcon® 11456 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
10 000 10733 6x50ml Falcon® 11457 6
15 000 19 621 6x30ml Nalgene® 11458
15 000 21 382 12x10ml 11459
352=16 000

352R/RH=18 000

„352=23 755 352R/RH=30 065” 24×2/1,5ml Eppendorf® 11461
352=16 000

352R/RH=18 000

„352=23 755 352R/RH=30 065” 36×2/1,5ml Eppendorf® 11462
10 000 10 733 10x15ml Falcon® 11466
12 000 15 133 12x10ml 11467
12 000 14 489 6x50ml Nalgene® 11469
10 000 10 621 4×85/30ml Nalgene® 11496
5 200 4 021 30×15/10ml Falcon® 11501 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14 000 20 817 12x8x0,2ml PCR 11585
7 000 6 081 6x85ml Nalgene® 11586
6 300 5 014 4x100ml 11718 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20,16
5 500 4 058 12×15/10ml Falcon® 11740 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
6 000 4 226 8×15/10ml Falcon® 11741 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 500 4 058 12×30/25ml 11743 12
6 000 4 427 6x50ml Falcon® 11746 -/6 6 6 6 6
15 000 23 143 24×2/1,5ml filter tubes 11760
15 000 21 382 12x5ml Eppendorf® 11944
5 000 4 724 4x250ml 12177 32, 16 36 36 36 16 16 36 48, 36 36 36 48, 36
4 500 2 626 2×4 MTP (standard) / 2×2 MTP (deepwell) 12285
13 000 16 816 24 x capillaries 75mm 12300
5 200 4 414 4x250ml 12436 28, 16, 8 28, 20*, 16 28, 16 28, 16 16, 8 28, 16, 8 28, 16 28, 20, 16 48, 28, 20, 16 28, 16 28, 16 48, 28, 20, 16 48
3 000 1 036 2×3 MTP (standard) / 2×1 MTP (deepwell) 12451
2 500 769 4 x CYTO 12452