+977 1 4260674

MPW-380-R

MPW-380 MPW-380R
230V 50/60Hz; 120 50/60Hz (opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz) 230V 50/60Hz; 120 50/60Hz (opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz)
800 W 1 300 W
3 000 ml 3 000 ml
90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM 90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM
RCF max. 31 876 x g, krok/step/paso 1 x g 31 876 x g, krok/step/paso 1 x g
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s
455 x 515 x 650mm [HxWxD] 455 x 715 x 650mm [HxWxD]
-20°C÷ 40°C¹, krok/step/paso 1°C
74/80kg (230V/120V) 112/117,5kg (230V/120V)
Cat. No. 10380/2-56 (230V 50/60Hz)

10380/1-56 (120 50/60Hz)

10380R/2-56 (230V 50Hz)

10380R/1-6 (120 60Hz)

Wirówki MPW-380 i MPW-380R należą do rodziny jednych z większych, uniwersal­nych wirówek laboratoryjnych. Dzięki moż­liwości wykorzystania dużej ilości kompa­tybilnych szybkoobrotowych wirników (RCF powyżej 10 000 x g na probówki do 250 ml), wolnoobrotowych wirników horyzontalnych (RCF poniżej 4 700 x g) i ich elementów wy­posażenia dodatkowego cieszą się uznaniem Użytkowników dużych laboratoriów m.in. medycznych, farmaceutycznych, bioche­micznych, przemysłowych i gwarantują kom­fort pracy pod presją czasu. Różnorodność w ilości (do 100 sztuk jednorazowo w wirniku horyzontalnym) jak i pojemności (od 0,2 ml do 500 ml w wirniku horyzontalnym) wirowa­nych probówek i naczyń wirowniczych pod­czas jednego cyklu wirowania, powodują, że wirówki są stosowane i niezastąpione wszędzie tam, gdzie liczą się najwyższa wy­dajność, profesjonalizm, wysokie parametry, precyzja wirowania i powtarzalność efektów wirowania. Jednorazowe wirowanie dużych pojemności próbek (do 750 ml) zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę w laboratoriach parazytologicznych, w ochronie środowiska przy odwadnianiu osadów ściekowych a spe­cjalistyczne wyposażenie pozwala na prowa­dzenie prac nad badaniem olejów przemysło­wych (system ASTM) i spożywczych. MPW-380 and MPW-380R centrifuges belong to the family of one of the largest, universal laboratory centrifuges. Thanks to the possi­bility of using a large number of compatible high-speed rotors (RCF above 10,000 x g for tubes up to 250 ml), low-speed horizontal ro­tors (RCF below 4,700 x g) and their equipment items, they are appreciated by Users of large laboratories, among others, medical, pharma­ceutical, biochemical, industrial and guarantee comfort of work under time pressure. Diversity in quantity (up to 100 pieces at a time in the horizontal rotor), as well as capacity (from 0.2 ml to 500 ml in the horizontal rotor) of centri­fuged tubes and centrifugation vessels during one centrifugation cycle make centrifuges be­ing used and irreplaceable wherever the highest efficiency, professionalism, high parameters, centrifugation precision and repeatability of centrifugation effects count. One-off centrifu­gation of large sample volumes (up to 750 ml) definitely facilitates and speeds up the work in parasitological laboratories, in environmental protection when dewatering sewage sludge, and specialized equipment allows to perform works on testing industrial oils (ASTM system) and food oils. Las centrífugas MPW-380 y MPW-380R per­tenecen a la familia de unas de las mayores centrífugas de laboratorio universales. Gracias a la posibilidad de usar un gran número de ro­tores compatibles de rotación lenta (RCF su­perior a 10.000 x g para las probetas de hasta 250 ml), rotores horizontales de rotación len­ta (RCF inferior a 4.700 x g) y sus accesorios son apreciados por los usuarios de grandes laboratorios médicos, farmacéuticos, bioquí­micos e industriales, entre otros, ofreciendo un confort de trabajo bajo presión del tiempo. La diversidad de cantidades (hasta 100 unidades a la vez en el rotor horizontal) y capacidades (de 0,2 ml a 500 ml en el rotor horizontal) de las probetas centrifugadas y los recipientes durante un ciclo de centrifugado hace que las centrífugas se usen y sean imprescindibles en aplicaciones donde importan la mayor capaci­dad, el profesionalismo, los altos parámetros, la precisión de centrifugado y la repetibilidad de los efectos del proceso. El centrifugado de una vez de muestras de grandes cantidades (has­ta 750 ml) definitivamente facilita y acelera el trabajo en los laboratorios de parasitología, en la protección del medio ambiente a la hora de deshidratar lodos, mientras que los accesorios especiales permiten investigar aceites indus­triales (sistema ASTM) y alimenticios.

 

CECHY FEATURES CARACTERÍSTICAS
efektywny system wentylacji (MPW-380) effective ventilation system (MPW-380) sistema de ventilación efectivo (MPW-380)
z chłodzeniem (MPW-380R) with cooling (MPW-380R) con refrigeración (MPW-380R)
temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędko­ści każdego wirnika (MPW-380R) temperature +4°C ensured for maximum speed of each rotor (MPW-380R) la temperatura de +4°C garantizada para la velocidad máxima de cada rotor (MPW-380R)
funkcja opóźnionego startu delayed start function función de inicio retardado
rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury (MPW-380R) start when preselected temperature is reached (MPW-380R) inicio del funcionamiento una vez alcanzada la determi­nada temperatura (MPW-380R)
wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury (MPW-380R) initial cooling without/with centrifuging, cooling after centrifuging, precise temperature stabiliza­tion (MPW-380R) refrigeración inicial sin/con centrifugado, refrigeración tras el centrifugado, estabilización precisa de temperatu­ra (MPW-380R)
bezobsługowy silnik indukcyjny maintenance-free induction motor motor de inducción sin mantenimiento
nowoczesny układ programowania modern software system sistema de programación moderno
duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności large graphic LCD – blanking the screen after a period of inactivity gran pantalla gráfica LCD – pantalla apagada después de un período de inactividad
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżą­cej wartości prędkości, RCF, czasu (MPW-380) preselected and real values of speed, RCF, time shown on the display at the same time (MPW-380) indicación simultánea del valor consignado y actual de la velocidad, RCF, hora en la pantalla (MPW-380)
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury (MPW-380R) preselected and real values of speed, RCF, time and temperature shown on the display at the same time (MPW-380R) indicación simultánea del valor consignado y actual de la velocidad, RCF, hora, temperatura en la pantalla (MPW-380R)
100 programów użytkownika 100 user programs 100 programas de usuario
10 charakterystyk rozpędzania/hamowania 10 acceleration/deceleration curves 10 características de aceleración/deceleración
programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpę­dzania/hamowania programming of multi-section acceleration/deceleration curves programación de características de aceleración/desace­leración de varios tramos
regulacja RPM/RCF RPM/RCF adjustment ajuste de RPM/RCF
manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) manual centrifugal radius adjustment (with automatic RCF correction) ajuste manual del radio de giro (con corrección automática de RCF)
dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości two modes of time calculation: from start key pressing or from reaching preselected speed dos modos de conteo del tiempo: desde la pulsación de la tecla inicio hasta la obtención de la velocidad consignada
tryb pracy ciągłej – HOLD continuous operation mode – HOLD modo de trabajo continuo – HOLD
praca w trybie SHORT SHORT time operation mode funcionamiento en modo SHORT
możliwość zmiany parametrów podczas wirowania possibility of changing of parameters during centrifuging opción de cambio de parámetros durante el centrifugado
automatyczna identyfikacja wirnika automatic rotor identification identificación automática del rotor
automatyczne otwieranie pokrywy automatic lid opening apertura automática de la tapa
zamek domykający pokrywę motorised lid lock cierre de la tapa
rejestrowanie parametrów wirowania (przez złącze USB) centrifuging parameters recording (USB port) registro de parámetros de giro (a través de USB)
zmiana języka menu(PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ) menu language setting(PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ) cambio de idioma del menú (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ)
blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła selected functions blocking, password protection bloqueando funciones seleccionadas, protección con contraseña
programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej) manual adjustment of density of samples>1,2g/cm3 (with automatic maximum speed correc­tion) ajuste programado de la densidad de muestras > 1,2 g/cm3 (con corrección automática de la velocidad máxima)
komora wirowania ze stali nierdzewnej stainless steel rotor chamber cámara centrífuga de acero inoxidable
BEZPIECZEŃSTWO SAFETY SEGURIDAD
czujnik niewyważenia unbalance sensor sensor de desequilibrio
blokada pokrywy podczas wirowania lid locking during rotor running bloqueo de la tapa durante la centrifugación
blokada startu przy otwartej pokrywie start blocking at opened lid bloqueo del inicio con la tapa abierta
awaryjne otwieranie pokrywy emergency lid lock release apertura de emergencia de la tapa
termiczne zabezpieczenie silnika motor thermal protection seguridad térmica del motor
produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 standards este producto cumple con las normas EN-61010-1i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)

manual adjustment of density of samples>1,2g/cm3 (with automatic maximum speed correction)

ajuste programado de la densidad de muestras > 1,2 g/cm3 (con corrección automática de la velocidad máxima)