+977 1 4260674

MPW 54-55-56 Model

Wirówki MPW-54, MPW-55, MPW-56 są serią małych, wentylowanych, stoło­wych wirówek laboratoryjnych przezna­czonych do podstawowych zastosowań i przygotowania próbki. Przy minimalnych gabarytach zapewniają prostotę obsłu­gi pozwalając na szybkie i dokładne roz­dzielenie mieszanin, zawiesin, płynów ustrojowych, próbek biologicznych lub in­nych na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej. Zostały zaprojektowane specjalnie z my­ślą o potrzebach niewielkich laboratoriów medycznych lekarzy rodzinnych, przy­chodni i klinik weterynaryjnych, gabinetów medycyny estetycznej do pozyskiwana PRP i PRF, ortopedii, pracowni parazyto­logicznych, naukowych i innych, w któ­rych niejednokrotnie wiruje się od jednej do kilku probówek jednocześnie MPW-54, MPW-55 and MPW-56 centri­fuges are a series of small, ventilated, table laboratory centrifuges, intended for basic applications and sample prepara­tion. With minimal dimensions they pro­vide the ease of use, allowing for quick and accurate separation of mixtures, sus­pensions, body fluids, biological samples or other components with different densi­ties under the influence of the centrifugal force. They were designed specifically for the needs of small medical laboratories of family doctors, veterinary clinics and aes­thetic medicine cabinets for the acquisi­tion of PRP and PRF, orthopaedics, parasi­tological, scientific and other laboratories, in which you can often centrifuge from one to several tubes at the same time. Las centrífugas MPW-54, MPW-55, MPW-56 son una serie de centrífugas de laboratorio pequeñas, ventiladas, de mesa para aplicaciones básicas y preparación de las muestras. Con sus dimensiones mínimas proporcionan la operación fácil permitiendo separar, debido a la fuerza centrífuga, mezclas, suspensiones, flui­dos corporales, muestras biológicas y otras en componentes de distintas den­sidades de manera rápida y precisa. Se han diseñado pensando en necesidades de pequeños laboratorios de médicos de cabecera, consultorios y clínicas veteri­narias, centros de medicina estética para obtener PRP y PRF, ortopedia, laboratorios de parasitología, científicos y otros donde muchas veces se centrifugan de una a va­rias muestras al mismo tiempo.