+977 1 4260674

MPW M-Series

Wirówka MPW M-UNIVERSAL – dzięki szerokiej gamie wirników i wyposaże­nia umożliwia właściwe przygotowanie próbki do wykonania zarówno rutyno­wych badań medycznych i weterynaryj­nych, rozpoczęcia różnych terapii m.in. w medycynie regeneracyjnej lub przy zastosowaniu różnych systemów do po­zyskiwania PRP, jak również do podjęcia innych badań w tym naukowych, klinicz­nych, kosmetologii i wielu innych.

Centrifuge MPW M-UNIVERSAL – with its wide range of rotors and accessories this centrifuge enables proper prepara­tion of the sample for both routine med­ical and veterinary tests, launch of var­ious therapies including in regenerative medicine or using different systems to acquire PRP, as well as to perform oth­er research including scientific, clinical research, research in cosmetology and many others.

La centrifuga MPW M-UNIVERSAL – gracias a una amplia gama de rotores y equipos que permiten una preparación adecuada de la muestra para pruebas médicas y veterinarias de rutina, el inicio de varias terapias que incluyen en me­dicina regenerativa o usando diferentes sistemas para adquirir PRP, así como para llevar a cabo otras investigaciones, incluidas las científicas, clínicas, cosme­tológicas y muchas otras.

Wirówka MPW M-DIAGNOSTIC – dzię­ki szerokiej gamie wyposażenia (wirniki kątowe i horyzontalne) umożliwia wyko­nywanie rutynowych badań: pełna mor­fologia, biochemia, koagulogia, mocze, hematokryt, parazytologia, hematologia, diagnostyka nowotworów (CYTO), bada­nie nasienia i inne.

Centrifuge MPW M-DIAGNOSTIC – with its wide range of accessories (angle and horizontal rotors) this centrifuge is suitable for performing routine tests: complete morphology, biochemistry, coagulation tests, urine, hematocrit, parasitology, hematology, cancer di­agnostics (CYTO), semen analysis and more.

La centrifuga MPW M-DIAGNOSTIC – gracias a una amplia gama de equipos (rotores angulares y horizontales), le permite realizar pruebas de rutina: mor­fología completa, bioquímica, coagula­ción, orina, hematocrito, parasitología, hematología, diagnóstico del cáncer (CYTO), análisis de semen y otros.

Wirówka MPW M-SCIENCE – szybkoob­rotowe rotory kątowe pozwalają na pra­cę z probówkami o pojemności od 0,2 ml do 10ml osiągając duże przyspieszenia (do maks. 24 270 x g), co sprzyja po­prawnemu rozdzieleniu niejednorodnej mieszaniny i efektywnemu odwirowaniu badanej próbki np. przy izolacji, oczysz­czaniu i ocenie jakości kwasów nukleino­wych (DNA, RNA), analizach molekular­nych i innych.

Centrifuge MPW M-SCIENCE – high-speed angle rotors are suitable for test tubes of 0.2 ml to 10 ml capacity and achieve high accelerations (up to 24 270 x g) which helps proper sepa­ration of inhomogeneous mixture and effective centrifugation of the sample, for instance at isolation, purification and quality assessment of nucleic ac­ids (DNA, RNA), molecular and other analysis.

La centrifuga MPW M-SCIENCE – Roto­res angulares de alta velocidad permiten trabajar con tubos de ensayo con una capacidad de 0.2 ml a 10 ml logrando altas aceleraciones (hasta 24 270 x g máximo) que promueve la separación apropiada de mezcla no homogénea y centrifugación efectiva de la muestra de prueba, por ejemplo en aislamiento, purificación y evaluación calidad de los ácidos nucleicos (ADN, ARN), análisis moleculares y de otro tipo.

 

M-UNIVERSAL M-DIAGNOSTIC M-SCIENCE
230V 50/60Hz; 120 50/60Hz(opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz) 230V 50/60Hz; 120 50/60Hz(opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz) 230V 50/60Hz; 120 50/60Hz(opcja; option; opción 100, 110, 127V 50/60Hz)
220 W 190 W 220 W
500 ml 24 x kapilary; capillaries; capilares 75mm 500 ml 12 kart żelowych; gel cards; tarjetas de gel4 x CYTO 100 ml 24 x kapilary; capillaries; capilares 75mm
90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM 90 ÷ 6 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM 90 ÷ 18 000 RPM, krok/step/paso 1 RPM
RCF max. 24 270 x g 4 830 x g 24 270 x g
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok/step/paso 1s
300 x 367 x 455mm [HxWxD] 572mm wys. z otwartą pokrywą; height with open lid; altura con tapa abierta 300 x 367 x 455mm [HxWxD] 572mm wys. z otwartą pokrywą; height with open lid; altura con tapa abierta 300 x 367 x 455mm [HxWxD] 572mm wys. z otwartą pokrywą; height with open lid; altura con tapa abierta
22/23kg (230V/120V) 22/23kg (230V/120V) 21/22kg (230V/120V)
Cat. No. 102MU/2-56 (230V 50/60Hz)

102MU/1-56 (120V 50/60Hz)

102MD/2-56 (230V 50/60Hz)

102MD/1-56 (120V 50/60Hz)

102MS/2-56 (230V 50/60Hz)

102MS/1-56 (120V 50/60Hz)

CECHY MU/MD/MS FEATURES MU/MD/MS CARACTERÍSTICAS MU/MD/MS
nowoczesny wygląd modern design aspecto moderno
niski poziom hałasu low noise level bajo nivel de ruido
bezobsługowy silnik indukcyjny maintenance-free induction motor motor de inducción sin mantenimiento
nowoczesny układ programowania modern software system sistema de programación moderno
duży wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności large graphic LCD – blanking the screen after a period of inactivity gran pantalla gráfica LCD – pantalla apagada después de un período de inactividad
2 tryby ekranu (uproszczony i standardowy) 2 screen modes (simplified and normal) 2 modos de pantalla (simplificado y estándar)
10 języków menu(PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ) 10 menu languages(PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ) 10 idiomas del menú(PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, FR, SE, CZ)
alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy visual and sound alerts of different notifications alarmas visuales y audibles que señalan el estado del trabajo
100 programów użytkownika 100 user programs 100 programas de usuario
10 charakterystyk rozpędzania/hamowania 10 acceleration/deceleration curves 10 características de aceleración/deceleración
regulacja prędkości lub RCF speed or RCF adjustment regulación de velocidad o RCF
manualne ustawianie promienia wirowania(z automatyczną korektą RCF) manual centrifugal radius adjustment(with automatic RCF correction) ajuste manual del radio de giro(con corrección automática de RCF)
zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnię­cia zadanej prędkości time calculation from start key pressing or from reaching preselected speed cálculo del tiempo desde presionar el botón de inicio o desde alcanzar la velocidad establecida
zliczanie czasu rosnąco lub malejąco ascending or descenging time counting cálculo del tiempo ascendente o descendente
tryb pracy ciągłej HOLD continuous operation mode HOLD modo de trabajo continuo – HOLD
praca w trybie SHORT SHORT time operation mode funcionamiento en modo SHORT
zmiana parametrów podczas wirowania changing of parameters during centrifuging cambio de parámetros durante la centrifugación
automatyczna identyfikacja wirnika automatic rotor recognition identificación automática del rotor
automatyczne otwieranie pokrywy automatic lid opening apertura automática de la tapa
rejestrowanie parametrów wirowania (przez złącze USB) tylko M-UNIVERSAL centrifuging parameters recording (USB port) only M-UNIVERSAL registro de parámetros de giro (a través de USB) solamente M-UNIVERSAL
blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła selected functions blocking, password protection bloqueando funciones seleccionadas, protección con contraseña
efektywny system wentylacji effective ventilation system sistema de ventilación efectivo
BEZPIECZEŃSTWO SAFETY SEGURIDAD
komora wirowania ze stali nierdzewnej stainless steel rotor chamber cámara centrífuga de acero inoxidable
czujnik niewyważenia unbalance sensor sensor de desequilibrio
blokada pokrywy podczas wirowania lid locking during rotor running bloqueo de la tapa durante la centrifugación
blokada startu przy otwartej pokrywie start blocking at opened lid bloqueo del inicio con la tapa abierta
awaryjne otwieranie pokrywy emergency lid lock release apertura de emergencia de la tapa
produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 standards este producto cumple con las normasEN-61010-1 y EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

Tradycyjnie wysoka trwałość i jakość w nowoczesnym wzornictwie.

Traditionally high durability and quality in a modern design.

Tradicionalmente alta durabilidad y calidad en un diseño moderno.

Łatwiejszy dostęp do komory wirowania wykonanej ze stali nierdzewnej.

Easier access to the centrifuge chamber made of stainless steel.

Acceso más fácil a la cámara centrífuga hecha de acero inoxidable.

Konstrukcja zapewniająca cichą pracę urządzenia.

The design ensures quiet operation of the device.

La estructura que garantiza el funcionamiento silencioso del equipo.